Project Description

Dịch vụ Thiết kế giao diện, Cắt html/css landing page auto responsive
Lĩnh vực Nhạc trực tuyến, karaoke trực tuyến
Màu sắc chủ đạo Karaoke Anna
Chức năng
  • Trang chủ
  • Trang bài hát
  • Xem bài hát
  • Karaoke
  • Tìm bài
  • Tìm ca sỹ
  • Lưu bài
  • Trang thành viên , đăng ký, đăng nhập